آموزشی مهندسی صنایع نشر مهرگان

41.1

Full package of industrial engineering training of Mehregan company

آماده ارسال
خرید محصول آموزشی مهندسی صنایع نشر مهرگان
شناسه محصول: 1435

قیمت: تومان ۵۶,۰۰۰

موجودی:1 در انبار

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

مجموعه ای کامل از نرم افزا و آموزش های رشته مهندسی صنایع و مدیریت

فصل اول : مفاهیم آماری
۱٫ آشنایی با مفهوم آمار
۲٫ انواع نمودار ها در آمار
۳٫ شاخص های مرکزی
۴٫ شاخص های پراکندگی
۵٫ ضریب همبستگی
۶٫ تحلیل رگرسیون
۷٫ گشتاور ها ، کشیدگی و چولگی
۸٫ تحلیل واریانس و کوواریانس
۹٫ آزمون های پارامتریک
۱۰٫ آزمون های ناپارامتریک
۱۱٫ آزمون فرض
۱۲٫ توزیع نرمال
۱۳٫ تحلیل عاملی ، تحلیل خوشه ای و تحلیل تشخیصی

فصل دوم : شروع کار با SPSS
۱٫ آشنایی با محیط SPSS
۲٫ نحوه تعریف متغیر
۳٫ کار با فایل های داده ای
۴٫ انواع پنجره ها در SPSS
۵٫ آشنایی با پنجره Options
۶٫ ورود داده ها
۷٫ ورود داده ها از اکسل
۸٫ ترکیب فایل ها
۹٫ آشنایی با برخی از ویژگی های SPSS
۱۰٫ تعیین خطا
۱۱٫ خلاصه سازی Item ها

فصل سوم: آشنایی با آمار توصیفی و دستورهای دست کاری داده
۱٫ تهیه Codebook
۲٫ متغیر های طبقه ای و پیوسته
۳٫ ارزیابی بهنجاری
۴٫ دستور weight cases
۵٫ آشنای با دستور Compute
۶٫ دستور Count values
۷٫ دستور Recode
۸٫ نحوه تبدیل متغیر ها

فصل چهارم: آشنایی با نمودارها
۱٫ نمودار هیستوگرام
Bar chart .2
Pie chart .3
Line chart .4
۵٫ ایجاد نمودارهای میله ای دو متغیره
۶٫ نمودار های پراکنگی

فصل پنجم: توزیع های احتمالی گسسته و نمونه گیری
۱٫ توزیع تجربی
۲٫ توزیع دو جمله ای و توزیع پواسون
۳٫ توزیع نرمال
Normal Probabilities and percentiles .4
۵٫ توزیع نمونه گیری

فصل ششم: آزمون های میانگین
Significance .1
۲٫ روش اجرای آزمون میانگین یک جامعه نرمال
۳٫ روش اجرای آزمون میانگین دو جامعه مستقل نرمال در SPSS
۴٫ آزمون زوجی
۵٫ آزمون ANOVA
۶٫ آزمون دو جمله ای
۷٫ آزمون Sign و مک نمار
۸٫ آزمون Cochran و Mann-Whitney
۹٫ آشنایی با آزمون های کروسکال-والیس ،آزمون مبتنی بر ردیف ها و آزمون فریدمن

فصل هفتم : همبستگی و رگرسیون
۱٫ تحلیل همبستگی(Correlation)
۲٫ دستورالعمل انجام همبستگی
۳٫ ضرایب همبستگی بین گروهی از متغیر ها
۴٫ همبستگی تفکیکی (Partial correlation)
Standard Multiple Regression .5
۶٫ رگرسیون سلسله مراتبی
۷٫ رگرسیون غیر خطی
۸٫ تحلیل تشخیص ( Discriminant analysis)
۹٫ تحلیل تشخیص گام به گام
۱۰٫ رگرسیون لجستیک

فصل هشتم: واریانس و کوواریانس
۱٫ تحلیل واریانس یک راهه (یک طرفه) بین آزمودنی ها
۲٫ تحلیل واریانس دو طرفه
۳٫ تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها
۴٫ تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی ها
Mixed ANOVA .5
۶٫ آشنایی با مقایسه طرح ریزی نشده و مقایسه طرح ریزی شده
۷٫ تحلیل کوواریانس
۸٫ تحلیل واریانس چند متغیره

فصل نهم : آزمون های کای دو ، تحلیل عاملی و پایایی مقیاس
۱٫ آشنایی با آزمون استقلال
۲٫ آشنایی با آزمون نیکویی برازش
۳٫ آزمون مک نمار با استفاده از دستور Crosstabs
۴٫ تحلیل عاملی
۵٫ آشنایی با سایر گزینه های پنجره Factor analysis
۶٫ تحلیل پایایی مقیاس

فصل دهم: پروژه های آماری در SPSS
۱٫ پروژه Body Fat
۲٫ مجموعه داده Exam
۳٫ پروژه Food Company
۴٫ پروژه New Drug
۵٫ مجموعه داده Disease
۶٫ مجموعه داده Plastics
-آموزش نرم افزار  Primavera 6

 آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: مروری بر مدیریت پروژه (۱)
۱٫ تاریخچه مدیریت پروژه
۲٫ پروژه چیست؟
۳٫ گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه
۴٫ تهیه برنامه مدیریت پروژه و منشور پروژه
۵٫ اولویت بندی پروژه Kick of Meeting و MTO
۶٫ چرخه حیات پروژه و محدوده پروژه
۷٫ ماتریس تخصیص مسئولیت
۸٫ بررسی مفهومی شاخص های هزینه ای در مدیریت پروژه
۹٫ پروژه ها برای تخصیص منابع موجود و عبور از موانع پروژه مقایسه
۱۰٫ دلایل شکست و موفقیت پروژه

فصل دوم: مروری بر مدیریت پروژه (۲)
۱٫ وزن دهی به فعالیت ها
۲٫ روش های اجرای پروژه
۳٫ تجزیه و تحلیل ذینفعان پروژه
۴٫ متودولوژی تک چرخه ای و متدولوژی V شکل
۵٫ متدولوژی آبشاری
۶٫ متدولوژی حلزونی
۷٫ ساختار شکست ریسک RBS
۸٫ ارتباط RBS و WBS
۹٫ نگاهی بر مدیریت پروژه

فصل سوم: آشنایی با محیط پریماورا و تنظیمات کاربر
۱٫ آموزش نصب نرم افزار Primavera P6
۲٫ برنامه Project Management
۳٫ آشنایی با محیط کاری
۴٫ آشنایی با طرح بندی
۵٫ طرح بندی نمونه و استفاده از ویزارد
۶٫ آشنایی با تنظیمات صفحه
۷٫ تعریف دسته های استاندارد
۸٫ تعریف واحد پولی
۹٫ تنظیم قالب زمانی
۱۰٫ بررسی بخش تکالیف منابع نقشها

فصل چهارم: تشکیل ساختار پروژه ای سازمان
۱٫ آشنای با ساختار پروژه
۲٫ آشنایی WBS و OBS
۳٫ آشنایی با نحوه چیدن ساختار پروژه
۴٫ آشنایی با Project Architect
۵٫ استفاده از ساختار پروژه ای سازمان
۶٫ اولویت تسطیح و تاریخ های پیش بینی شده شماره گذاری فعالیت ها
۷٫ آشنایی با OBS
۸٫ نمایش و تنظیم OBS

فصل پنجم: تعریف تقویم
۱٫ تقویم Global، Project و Resource
۲٫ ویرایش روزها و ساعات کاری
۳٫ به دست آوردن مدت زمان فعالیت
۴٫ تقویم پیش فرض

فصل ششم: تعریف منابع و وظایف
۱٫ آشنایی با منابع
۲٫ تغییر دادن منابع
۳٫ تعریف نوبت های کاری منابع
۴٫ تعریف و انتساب کدها و مقادیر منابع
۵٫ آشنایی با وظایف
۶٫ تنظیم وظایف و انتساب وظایف به منابع

فصل هفتم: تعریف بودجه، هزینه و تشکیل ساختار شکست کار
۱٫ ایجاد بودجه
۲٫ تدوین برنامه پرداخت و تغییرات بودجه
۳٫ تأمین اعتبار تعریف هزینه
۴٫ افزودن هزینه و مخارج
۵٫ تعریف مخارج
۶٫ مشاهده WBS
۷٫ افزودن WBS
۸٫ ارزش بدست آمده در WBS
۹٫ ایجاد و اختصاص دادن کدهای پروژه
۱۰٫ گروه بندی و خلاصه سازی بر اساس کدها
۱۱٫ تنظیمات اولیه کدها
۱۲٫ افزودن فعالیت ها
۱۳٫ تخصیص فعالیت ها

فصل هشتم: فعالیت های پروژه
۱٫ انواع رابطه ها
۲٫ افزودن پیوند
۳٫ محاسبه زمان بندی و فعالیت بحرانی
۴٫ آشنایی با قیود
۵٫ اختصاص قیود
۶٫ اتمام اجباری پروژه
۷٫ انتساب منابع و نقش ها
۸٫ برنامه ریزی دستی انتساب های آتی دوره زمانی
۹٫ انتساب کدهای فعالیت و اضافه کردن خرج ها
۱۰٫ آشنایی با Wp & Docs
۱۱٫ ساخت الگوهای مراحل
۱۲٫ تبدیل مراحل به الگو و اعمال آن به فعالیت ها

فصل نهم: مدیریت خطوط مبنا، بروزرسانی، زمان بندی و تسطیح
۱٫ ایجاد و حذف خط مبنا
۲٫ تبدیل، بروزرسانی و فعال نمودن خط مبنا
۳٫ مقایسه زمان بندی جاری و خط مبنا
۴٫ قابلیت Progress Sptlight
۵٫ بروزرسانی اتوماتیک
۶٫ بروزرسانی دستی
۷٫ معلق سازی و اعمال بروزرسانی
۸٫ برنامه ریزی پروژه
۹٫ تسطیح پروژه

فصل دهم: مدیریت ریسک، مدیریت Issue ها و Thre Shold
۱٫ تعریف ریسک
۲٫ محاسبه اثر یک ریسک
۳٫ سفارشی کردن Risk layout
۴٫ افزودن Issue ها و تعریف جزئیات
۵٫ افزودن Thre Shold ها

فصل یازدهم: مدیریت کتابخانه اسناد، پیگیری پروژه، بازتاب هاو مدیریت پروژه های دور
۱٫ ساخت سند
۲٫ تخصیص سند
۳٫ ایجاد Tracking
۴٫ کار با Tracking
۵٫ آشنایی با Digger
۶٫ آشنایی با بازتاب
۷٫ تغییرات بازتاب
۸٫ Check Out پروژه ها
۹٫ Check In پروژه ها

فصل دوازدهم: چاپ، گزارش و تفاوت Msp با Primavera
۱٫ چاپ و پیش نمایش چاپ
۲٫ تنظیمات چاپ
۳٫ چاپ و گزارش
۴٫ نرم افزار Msp
۵٫ قابلیت های پریماورا در مقایسه با Msp
۶٫ نرم افزار Expedition
-آموزش نرم افزار Microsoft Project

به همراه نرم افزارهای :

 

adapt-pt 8.00.3

biostat 2009 build 5.8.4.3

business plan pro 11.25

cadmai 4.5.1

citavi 4.3.0.15

clips 6.3

comfar 3 expert-comfar III

conceptdraw office pro 8.0.7.4

CRM express profesional 2012 4.1

curveExpert professional 1.6.5

DASYLab 11.0

Diagram Designer 1.26

dreamCalc pro 4.9.2

EndNote x7 17.1.0.7705

Erwin Process Modeler 7.3.9

Eviews enterprise edition

Expert choice 11.1

GAMS Distribution 24.1.2

HydeSoft Computing Dplot 2.3.1.8

IBM Rational Rose 8 Enterprise

IBM Rational software Architect 8.5.0506

interfathom taskMerlin professional 4.1.0.4

LINDO 6.1

Lisrel 8.80

LQ Graph 1.0

Maxprog iCash 7.5.1

spss 21 32&64bit

Microsoft Money plus premium 17.1.125

Microsoft project professional 2013 sp1 32bit

Microsoft project professional 2013 sp1 64bit

Microsoft share point designer 2013 32&64bit

Microsoft visio professional 2013 sp1 32&64bit

Mindjet Mindmanager 14.3.192

Minitab 17.1

Multisync 1.0

PERT Chart Expert 2.8a

Powersim studio Express 7.00.4226.6

QFD 2000 1.0

Quantitative analysis for management 2.0

reference manager 12.0.1

Rochwell automation ARENA 14.0

Rockworks 16 2013.7.12

RPN Engineering Calculator 10.1.1

Sparx Enterprise architect 10.0.1009

stella 8.1 system modeller

systat 13.1

system architect 8.8.13

wbs chart pro 4.8a

csi sap2000 17.1

primavera expedition 8.5

primavera p6 8.3

primavera pertmaster project risk 8.5.0030

primavera project planner 3.1

spss statistics 22.0 32bit

spss statistics 22.0 64bit

statsoft statistica 10.0.1011 enterprise

 

نقاط قوت

  • مجموعه کاملی از نرم افزارهای مهندسی صنایع ، مدیریت و بازرگانی
  • به همراه مجموعه ای از آموزشها و کتابهای الکترونیک
  • آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

نقاط ضعف

  • ندارد
کیفیت دیسک خیلی خوب
کیفیت آموزش خیلی خوب
نوآوری خوب
ارزش کالا در برابر قیمت خیلی خوب
سهولت استفاده خیلی خوب
طراحی و ظاهر خیلی خوب
مشخصات

مشخصاتFull package of industrial engineering training of Mehregan company

گارانتی

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

تعداد دیسک

6 عدد

نوع دیسک

DVD5

پشتیبانی از سیستم عامل

Windows XP, 7, 8.1, 10

مدت زمان آموزش

29ساعت

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سبلان استور خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۵۶,۰۰۰